Hlavní » Stanovy

Stanovy

Stanovy studentského spolku Motolák, z. s.

 

I. Základní ustanovení

1.1.     Název spolku je Motolák, z. s. (dále jen „spolek”).

1.2.     Sídlo spolku je V Úvalu 84/1, 150 06 Praha 5 – Motol.

1.3.     Motolák, z. s. je dobrovolnou, nezávislou, nepolitickou a neziskovou organizací studentů 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

1.4.    Hlavním účelem spolku je sdružovat studenty 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy za účelem reprezentace jejich zájmů a potřeb, rozvíjení mezinárodní studentské spolupráce, podpora vzdělávací a vědecké činnosti studentů, prosazování objektivních sociálních, materiálních a vzdělávacích zájmů studentů, propagační a vydavatelská činnost, rozvoj a organizace zájmové a kulturně-sportovní činnosti.

1.5.    Spolek je právnickou osobou ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. 89/2012 Sb. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Členové organizace neručí za závazky organizace.

1.6.    Statutárním zástupcem je předseda spolku.

 

II. Řádné členství, jeho vznik a zánik

2.1.     Podmínkou vzniku řádného členství je podání přihlášky do spolku. Členství vzniká dnem zápisu do členské evidence.

2.2.    Řádným členem spolku může být student 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

2.3.    Řádným členem spolku se může stát i fyzická osoba, která není studentem 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Členství vzniká dnem rozhodnutí představenstva o přijetí na základě přihlášky do spolku doručené představenstvu prostřednictvím jednoho z jeho členů.

2.4.    Členství ve spolku je nepřenosné.

2.5.    Členství ve spolku je dobrovolné a není závislé na členství v jiných organizacích.

2.6.    Členství ve spolku zaniká:

a) dobrovolným vystoupením člena, k zániku členství dochází písemným oznámením vystupujícího člena, a to jeho doručením představenstvu spolku,

b) automaticky ke dni ukončení studia člena na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy,

c) automaticky při jeho neobnovení na nový akademický rok do začátku první řádné členské schůze konané na začátku tohoto akademického roku,

d) vyloučením člena pro trvalé neplnění povinností nebo pro jednání, které je v rozporu se stanovami nebo hrubě poškozuje dobré jméno spolku. Členství zaniká 15. dnem po doručení odůvodněného rozhodnutí představenstva o vyloučení do vlastních rukou člena, pokud se neodvolá. Pokud člen s vyloučením nesouhlasí, může se ve stejné lhůtě 15 dnů od doručení proti rozhodnutí o vyloučení odvolat, a to písemně na adresu spolku anebo prostřednictvím jednoho z členů představenstva.
O odvolání rozhoduje nejbližší členská schůze s okamžitou platností. Odvolání má odkladný účinek.

e) zánikem spolku bez právního nástupce,

f) úmrtím člena.

 

Práva a povinnosti řádných členů

2.7.    Práva řádných členů – členové spolku mají tato práva:

a) každý člen spolku má právo účasti na členské schůzi, hlasovací právo a právo volit a být volen do orgánů spolku,

b) každý člen s hlasovacím právem má jeden hlas,

c) každý člen má právo účastnit se na práci a činnosti spolku, navrhovat jeho další zaměření a aktivity, využívat služeb spolku a být informován o jeho činnosti.

2.8.    Povinnosti řádných členů – mezi hlavní povinnosti řádných členů náleží:

a) dodržovat tyto stanovy a řídit se jimi, plnit usnesení orgánů spolku,

b) platit členské příspěvky podle rozhodnutí představenstva spolku,

c) dle svých možností se aktivně podílet na práci a činnosti spolku a jeho orgánů,

d) hradit jimi čerpané služby spolku, pokud tyto budou poskytovány spolkem za úplatu podle rozhodnutí představenstva.

 

III. Čestné členství

3.1.    Čestné členství uděluje představenstvo spolku na dobu neurčitou fyzické osobě, která se významně podílela na činnosti spolku anebo významně ovlivnila činnost spolku.

3.2.    Podmínkou vzniku čestného členství je písemný souhlas člena s udělením čestného členství.

3.3.    Čestné členství se řídí body uvedenými v čl. II vyjma následujících:

a) čestné členství zaniká pouze dobrovolným vystoupením člena dle bodu 2.6 a), jeho vyloučením dle bodu 2.6 d), jeho úmrtím anebo zánikem spolku bez právního nástupce,

b) čestný člen nemá na členské schůzi hlasovací právo, právo volit ani právo být volen do orgánů spolku,

c) čestné členství je osvobozeno od povinnosti platit členské příspěvky.

 

IV. Orgány spolku

4.1.    Orgány spolku tvoří:

a) členská schůze

b) představenstvo

c) předseda

4.2.    Členská schůze:

4.2.1.    Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Schází se na řádném zasedání jedenkrát ročně. Toto se koná vždy do 30 dnů od začátku akademického roku.

4.2.2.    Představenstvo může svolat mimořádnou členskou schůzi, a to na základě vlastního rozhodnutí anebo na žádost nejméně 10 % řádných členů spolku, doručené písemně představenstvu spolku. Potom musí představenstvo svolat členskou schůzi do 30 dnů po obdržení žádosti.

4.2.3.    Oznámení o místě a čase členské schůze musí být prezentováno v okruhu působnosti členů a elektronickou formou jednotlivým členům, a to v předstihu nejméně 10 dní ode dne konání.

4.2.4.    Do výhradní působnosti členské schůze náleží:

a) volba a odvolání představenstva,

b) rozhodování o zásadních koncepčních otázkách činnosti spolku, schvalování stanov spolku, jejich změn a dodatků,

c) schvalování hospodářské činnosti a hospodaření spolku včetně rozpočtu spolku,

d) rozhodování o ukončení činnosti spolku včetně jmenování likvidátora, rozhodování o sloučení spolku s jiným spolkem.

4.2.5.    Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomno:

a) při celkovém počtu do 50 řádných evidovaných členů nejméně 50 % řádných členů,

b) při celkovém počtu 51–100 řádných evidovaných členů nejméně 30 % řádných členů,

c) při celkovém počtu 101–200 řádných evidovaných členů nejméně 20 % řádných členů,

d) při celkovém počtu 201 a více řádných evidovaných členů nejméně 41 řádných členů.

4.2.6.    Každý řádný člen má jeden hlas. Pro přijetí usnesení je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů. Pro usnesení o volbě a odvolání představenstva je nutný souhlas 3/5 přítomných členů.

4.2.7.    Členskou schůzi (řádnou i mimořádnou) svolává předseda nebo místopředseda spolku současně s oznámením programu jednání.

4.2.8.    Členskou schůzi řídí předseda spolku nebo jiný pověřený člen představenstva, který zajistí, aby byl z jednání členské schůze vyhotoven zápis, a to nejpozději do 30 dnů od konání schůze.

4.3.    Představenstvo:

4.3.1.    Představenstvo je druhým nejvyšším a zároveň výkonným orgánem spolku. Je voleno členskou schůzí na období jednoho roku a je jí přímo odpovědno.

4.3.2.    Představenstvo je složeno z pěti členů.

4.3.3.    Pokud se v průběhu funkčního období některý člen představenstva své funkce vzdá, nebo jeho členství bude ukončeno, kooptují ostatní členové představenstva z řad členů spolku jiného člena. Ten se stává členem představenstva až do volby nového představenstva členskou schůzí.

4.3.4.    Členy představenstva jsou předseda a čtyři místopředsedové, tito jsou voleni do svých funkcí členskou schůzí.

4.3.5.    Představenstvo plní na základě účelné dělby práce tyto hlavní úkoly:

a) zajišťuje usnesení členské schůze a plnění koncepčních i dílčích úkolů spolku,

b) řídí a odpovídá za hospodaření spolku včetně daňových záležitostí, sestavuje rozpočet spolku a tento kontroluje,

c) rozhoduje o výši členských příspěvků a o způsobu jejich platby,

d) rozhoduje o přijetí členů spolku, kteří nejsou studenty 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, o vyloučení ze spolku, vede evidenci členů spolku,

e) svolává řádnou a mimořádnou členskou schůzi,

f) koordinuje a zajišťuje jednotlivé aktivity spolku, za tím účelem může zřizovat jednotlivé sekce, tyto přímo nebo metodicky řídit,

g) rozhoduje o přijetí věcných darů a sponzorských příspěvků,

h) předkládá 1× ročně členské schůzi zprávu o své činnosti a činnosti spolku.

4.3.6.    Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nejméně jedna polovina členů. Pro přijetí rozhodnutí je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Pro rozhodnutí o výši členských příspěvků je nutná přítomnost 2/3 všech členů představenstva a souhlas 2/3 přítomných.

4.4.    Předseda spolku:

4.4.1.    Předseda spolku je statutárním zástupcem spolku a jedná jeho jménem.

4.4.2.    Do pravomocí předsedy spolku patří:

a) organizovat a řídit práci představenstva,

b) vystupovat jménem spolku,

c) usnadňovat a podporovat pravidelnou komunikaci mezi koordinátory projektů,

d) navazovat spolupráci s organizacemi podobného zaměření,

e) řídit zasedání členské schůze,

f) předkládat členské schůzi zprávu o činnosti představenstva,

g) dohlížet na způsob prezentace spolku v mluvené, tištěné i elektronické podobě.

4.5.    Místopředseda pro administrativu:

4.5.1.    Místopředseda pro administrativu zastupuje předsedu spolku v jeho nepřítomnosti.

4.5.2.    Místopředseda pro administrativu je odpovědný za hospodaření organizace.

4.5.3.    Do pravomoci místopředsedy pro administrativu patří:

a) dohlížet nad administrativními záležitostmi organizace,

b) předkládat členské schůzi zprávu o činnosti představenstva,

c) podávat na členské schůzi a zasedáních představenstva aktuální a pravdivé informace o hospodaření a stavu majetku organizace,

d) navrhovat způsob využití finančních prostředků organizace,

e) předkládat členské schůzi návrh rozpočtu a účetní uzávěrku organizace.

4.6.    Ostatní místopředsedové:

4.6.1.    Představenstvo, kromě předsedy a místopředsedy pro administrativu, dále sestává z dalších tří volených místopředsedů.

4.6.2.    Členská schůze rozhoduje o rozdělení práce a označení pozic místopředsedů pro následující období vždy před volbou členů do těchto pozic.

 

V. Hospodaření spolku

5.1.    Hospodaření spolku se řídí platnými předpisy o hospodaření právnických osob, tj. daňovými, účetními i pracovně právními předpisy. Spolek hospodaří na základě návrhu rozpočtu zpracovaného představenstvem a schváleného členskou schůzí.

 

VI. Závěrečná ustanovení

6.1. Tyto stanovy byly schváleny a nabývají účinnosti dne 12. 10. 2016.

6.2. Tyto stanovy lze měnit a doplňovat pouze na základě usnesení členské schůze spolku, a to dvoutřetinovou většinou hlasů.

 

Praze dne 12. října 2016